sobota, září 24, 2022

ŘEŠENÍ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

Oblast veřejné správy v poslední době prochází výraznými změnami, na které je nutné pružně reagovat. V rámci širokého spektra vykonávaných agend je trendem přecházet na elektronickou formu evidence a automaticky zpracovávat nejrůznější potřeby a data.

Zabýváme se tvorbou software na zakázku, z nichž je možné představit následující produkty, které lze na základě požadavků zákazníka přizpůsobit aktuálním potřebám.

BePlan 

Systém podporující vnitřní procesy úřadu ve vztahu k realizaci jednotlivých projektů. V systému jsou efektivním způsobem vedeny informace ve vazbě k realizovným projektům včetně jejich ekonomické stránky. Systémem je podporováno sestavení rozpočtu (běžný, kapitálový) jednotlivého projektu, efektivní komunikaci mezi jednotlivými členy týmu, kontrolu úkolů a stav jejich řešení. Je umožněna integrace na ekonomický systém, který je primárním zdrojem dat. Součástí je podpora pro práci jednotlivých projektovým manažerů, jejich nadřízených a kontrolních činností.

Další částí je podpora evidence smluvních závazku, s kontrolou plnění v čase s notifikačními funkcemi.

Ukázky aplikace:

BePlan   BePlan - projekty   BePlan - projekt

Portex

Stěžejní funkce, které jsou zde implementovány, jsou evidence poskytovatelů sociálních služeb a jejich registrací v rámci registru MPSV, tvorba komunitních plánů a jejich personálních obsazení v rámci pracovních skupin. Nedílnou součástí komunitních plánů je rovněž správa jejich cílů a opatření na nich vázaných. V rámci evidence projektů a rozpočtů organizací je možné udržovat přehled o financování, personálním obsazení, ukazatelích a na jejich základě efektivně zpracovávat hodnocení a benchmarking.

Součástí informačního systému je i veřejný webový portál pro prezentaci základních dat vztahujících se k sociálním službám a doplňkovým aktivitám poskytovatelů.

Přednosti systému:

 • Efektivní zvládání zvyšujících se nároků na sociální odbory
 • Poskytovatel a orgán státní správy využívají jeden IS
 • Možnost vytváření statistik a vyhodnocování dat
 • Webový portál je plněn automaticky na základě dat v IS
 • Generování sestav a přihlášek poskytnutí dotace
 • Editace číselníků umožňuje přizpůsobit se změnám v legislativě

Ukázky aplikace:

Portex   Portex - evidence projektu   Portex - benchmarking

OvRon

Systém podporující  spolupráci mezi zřizovatelem a jednotlivými předškolními zařízeními.

Na úrovni zřizovatele je řešením podporováno vedení informací o předškolních zařízeních s možností vytváření různorodých statistik plynoucích z příslušné legislativy.

Na úrovni předškolního zařízení podporuje evidenci přihlášek, jejich stavů a nasledného vyřízení ve správním řízení. Další součástí systému je evidence dětí v předškolních zařízeních.

Systém podporuje přenos informací a usnadňuje vyhotovení předem připravených dokumentů, které je povinností vést v papírové podobě.

Ukázky aplikace:

OvRon   OvRon - evidence prihlášek   OvRon - evidence dětí

Matrix

IS Matrix zajišťuje:

 • Evidenci AIS – evidence jednotlivých IS a jejich modulů, ve kterých zaměstnanci zpracovávají agendy
 • Evidenci agend – evidence a správa agend a činnostních rolí, zpracování příslušného workflow od přípravy agendy až po schválení agendy, tvorba podkladů pro centrální evidenci
 • Evidence zaměstnanců – evidence zaměstnanců, organizační struktury, vazeb zaměstnance na organizační strukturu, oprávnění pro správce AIS, správce agend, správce certifikací, zodpovědné osoby
 • Správu certifikací – evidence certifikací AIS, vazby AIS a agend/rolí
 • Správu vazeb – evidence vazeb zaměstnanec/agenda/role/AIS, schvalování (generování XML602 formuláře, el. podpis)
 • Pohled do historie – přehled o vazbách zaměstnance/agenda/role/AIS v závislosti na platnosti jednotlivých částí

Součástí systému je i veřejný portál, který nabízí:

 • Role zaměstnanců – přehled aktuálních vazeb zaměstnanců/agenda/role/AIS
 • Agendy a role – přehled aktuálních agend
 • AIS – přehled aktuálních vazeb AIS/agenda/role

Ukázky aplikace:

Matrix   Matrix - agendy   Matrix - certifikace

ISEA

Systém se skládá z následujících modulů:

 • Checkpoint – Přizpůsobitelný nástroj pro evidenci využívaní služeb terminálů CheckPoint s podporou generování sestav pro vyhodnocování a statistiky.
 • ISP – Správa xml souborů nesoucí informace o mzdách, jež jsou zasílány na portál MFČR.
 • Osoby a subjekty – Evidenci subjektů, které jsou zařazeny do Plánu nezbytných dodávek jako součást Krizového plánu. Jsou zde mimo jiné evidovány zastupující osoby subjektů, informace o skladových prostorech a seznamy nezbytných dodávek.
 • Plán akcí – Zjednodušené plánování akcí správního úřadu formou kalendáře.
 • Plná moc – Nástroj pro evidenci plných mocí a informací o nich v rámci oraganizační struktury
 • Přísedící u soudu – Evidence informací o stávajících a žádajících osobách v rámci vykonávání mandátu přísedící u soudu.
 • Registrační značky – Prostředek pro správu řad a rozsahů registračních značek. Je zde zajištěna i podpora při jejich vydávání.
 • Rezervační systém – Ucelený nástroj pro přesnou evidenci rezervací v reálném čase. Modul je orientován na blokování dostupných zdrojů, především místností a vozidel s možností definice schvalovacích procesů.
 • Soudní řízení – Řešení pro evidenci a výměnu informací o soudních řízeních.
 • Správní poplatky - Evidence vystavených příjmových dokladů, na základě kterých jsou odváděny správní poplatky. Je zde umožněna křížová kontrola s CzechPointem pro zjištění zůstatku pokladny.
 • Státní občanství – Modul pro zaznamenávání způsobů nabytí/pozbytí státního občanství osob.
 • Telefony – Nástroj pro vytváření přehledů o protelefonovaných částkách zaměstnanců v rámci organizačních složek. Součástí modulu je i veřejné rozhraní pro publikaci dat.
 • Veřejné zakázky – Vedení přehledů o veřejných zakázkách s možností exportu dat pro možnost vytváření statistik a vyhodnocení dat. Součástí je rovněž veřejný portál pro zveřejňování termínů otevírání obálek.
 • Žádosti o informace – Evidence žádostí o informace a postupu při jejich vyřizování na základě zákona 106/1999 Sb.

Přednosti systému:

 • Efektivní zvládání zvyšujících se nároků na evidenci dat ve veřejné správě
 • Využití jednoho informačního systému pro správu dat v různých agendách
 • Užívání společných číselníku napříč moduly
 • Editace číselníků umožňuje přizpůsobit se změnám v legislativě
 • Bezpečné uložení dat a přistup k nim pouze na základě přiřazených práv

Ukázky aplikace:

 ISEA   ISEA - rezervační systém   ISEA - žádosti o informace

EvAgend

Systémem je podporováno zasílání a příjem žádosti vyhotovených formou eletronických formulářů pro poskytování dotací. Řešení má implementováno WorkFlow, ve kterém je možno s jednotlivými žádostmi pracovat a důsledně je evidovat (zpracování žádosti, posouzení, schválení, rozhodnutí o poskytnutí dotací). Součástí je poskytnutí přehledné historie jednotlivých dotací včetně příslušných rozhodnutí.

Systémem jsou podporovány tyto oblasti:

 • Útvar hlavního architekta
 • Školství
 • Tělovýchova a sport
 • Vrcholový sport
 • Volný čas
 • Sociální péče
 • Kultura
 • Prevence kriminality
 • Protidrogová prevence
 • Zdravotnictví
 • Handicapovaní včetně dětí a mládeže

Ukázky aplikace:

 EvAgend - přihláška do dotačního řízení   EvAgend - seznam přihlášek do dotačního řízení

e-NTime

Prostřednictvím aplikace lze realizovat schůzku jak na pracoviště vybavené vyvolávacím systémem, tak na pracoviště bez něj. Aplikace rovněž poskytuje vytvoření schůzky do kalendáře kontaktu (zaměstnance konkrétního pracoviště).

Součástí systému je konfigurovatelné nastavení parametrů pro objednávání na různá pracoviště úřadu.

Přednosti systému:

 • Snadná konfigurace agend, činností, přepážek, pracovní doby, objednávání
 • Možnost jednoduchého objednání klienta na činnost konkrétního pracoviště
 • Možnost objednávání se na pracoviště disponující vyvolávacím systémem
 • Možnost objednávání se na pracoviště bez vyvolávacího systému
 • Možnost vytvoření schůzky v kalendáři kontaktu (zaměstnance konkrétního pracoviště)
 • Customizovatelné WORKFLOW pro procesy objednávání do PIM
 • Prezentace čekací doby na přepážkách s instalovaným vyvolávacím systémem   

Ukázky aplikace:

 e-NTime   e-NTime   e-NTime

O nás

ICT Brains s.r.o. zapsaná od 28.2.2011 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spisová značka C 36921 se sídlem Fryčovice č.p. 105, 73945

IČ: 28650891
DIČ: CZ28650891
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 241827260/0300