pátek, září 22, 2023

WEBOVÉ APLIKACE A PREZENTACE

Každý zákazník a každý obchodní záměr může být jedinečný, a proto je důležité se k nim stavět individuálně. Kvalitní webové prezentace tvoří vhodný nástroj pro zvýšení povědomí o společnosti a propagaci nabízených produktů a služeb, čímž se tak stávají efektivní cestou ke zvýšení konkurenceschopnosti. Nabízíme návrh a vytvoření, případně úpravu stávající webové prezentace přesně podle vašich požadavků.

Webové aplikace nejsou omezeny pouze na prezentaci textových a grafických informací, ale je možné je rozšiřovat téměř o libovolnou logiku. Oproti klasickým desktopovým aplikacím mají tu výhodu, že je není nutné instalovat, vše je možné ovládat z prostředí internetového prohlížeče. Zjednodušuje se zde také distribuce nových verzí a případný servis.

ICTB Brains s.r.o. se zabývá vývojem nových, úpravou a rozšířením stávajících aplikací dle požadavků zákazníka. Z hlediska úprav a rozšíření lze vyzdvihnout customizace funkcionalit systému SugarCRM na základě nejruznějších potřeb a požadavků uživatelů.

Z již připravených univerzálních řešení webových aplikací je možné představit následující.

CloudIS

Jedná se o systém podporující organizace a živnostníky, kteří vedení svého účetnictví svěří třetí osobě. Jelikož i v tomto případě je nutno mít v organizaci k dispozici softwarové řešení, které umožní data evidovat zpracovávat a archivovat, nebo také sdílet s firmou zajišťující jejich zpracování. Informační systém CLOUDIS umožňuje vedení obchodních partnerů, v modulu ekonomika vydání objednávek a faktur jejich evidenci s předefinovaným workflow, evidenci pošty a firemních dokumentů. Nabízí evidencí vnitropodnikových směrnic a norem s tím, že je dokáže publikovat pro zaměstnance v prostředí intranetového portálu. Obsahuje modul pro vedení majetku, ve kterém je jednak k dispozici evidence a současně je možno v systému evidovat pohyby tohoto majetku a mít k dispozici vždy aktuální stav. Tento modul rovněž je schopen vypočíst daňové a účetní odpisy pro potřebu zaúčtování. Systém je integrován na registr ekonomických subjektů ARES a registr spolehlivých plátců, díky čemuž mohou uživatelé snadno pracovat s aktuálními daty.

Pokud uživatel tohoto systému má potřebu vzhledem k charakteru svého podnikání mít k dispozici prostředí HelpDesk systému je tento modul rovněž součástí.

Ukázky aplikace:

CloudIS   CloudIS - evidence faktur   CloudIS - obchodní partneři

O nás

ICT Brains s.r.o. zapsaná od 28.2.2011 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spisová značka C 36921 se sídlem Fryčovice č.p. 105, 73945

IČ: 28650891
DIČ: CZ28650891
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 241827260/0300