pátek, září 22, 2023

NÁVRH A REALIZACE SW ŘEŠENÍ

Každý obor lidské činnosti pomáhá nacházet specifické konkurenční výhody a tím umožní spotřebitelům nabízet vyšší přidanou hodnotu a současně výrobci realizovat vyšší zisk.

ICT Brains proto nenabízí svým zákazníkům „krabicový SW“, ale vývoj softwarového řešení se specifickými vlastnostmi podporující konkrétním procesní činnosti.    

Současně umíme přijmout závazky k dodávanému řešení, zajistit tak jeho unikátnost, pokud nás o to odběratel požádá.

Pro koho jsou naše řešení?

 • pro státní správu a samosprávu – tento segment požaduje softwarovou podporu svých procesů a to především ve vztahu k chodu úřadu a legislativním činnostem
 • pro firemní klientelu pokud:
   - jejich předmět podnikání je unikátní, jejich potřeby nelze naplnit „krabicovým software“
   - mají potřeby specifického řešení spočívající v doplnění současných informačních systémů
   - chtějí nabízet své systémy v „Cloudovém“ řešení

 

V jakých krocích realizujeme projekt?

 • Požadavky

V této fázi jsou formou konzultací se zákazníkem definovány požadavky na funkčnost aplikačního řešení, cíle a při větším rozsahu i priority řešení. Je rovněž nutno stanovit podmínky plynoucí z legislativního prostředí, jelikož bez těchto požadavků rovněž nemůže být projekt úspěšně realizován

 • Základní procesní analýza

Při této analýze jsou mapovány procesy činností, případně procesy ve vztahu k stávajícím informačním systémům.  

 • Re-inženýring

V této etapě probíhá zkoumání efektivity těchto stávajících procesů, návrh na jejich přetvoření a to především s ohledem na cenu řešení aplikační podpory. Touto etapou se případně není nutno zabývat, pokud je zákazník přesvědčen o vnitřní efektivitě, nebo naopak je ji možno systémově rozšířit i mimo oblast zájmu plynoucí z aplikačního řešení.

 • Systémová analýza

Následná systémová analýzy je platformě nezávislá. Při systémových analýzách využíváme standardy UML jazyka. Je vytvářen logický model, který slouží k modelování aplikační logiky včetně návrhu uživatelských rozhraní a integračních vazeb.

 • Systémový design

V této fázi je připravován fyzický model tříd, datový model, moduly a komponenty řešení. Zde je rovněž volena systémová platforma pro provoz informačního systému.

 • Prototyp

V této části projektu dodavatel vytváří jednotlivé prototypy aplikačního řešení. Jedná se o neúplné verze software, které jsou v dílčích etapách představovány zákazníkovi. Výhodou tohoto přístupu k vývoji je možnost interaktivní zpětné vazby, které znamená, že je uživatel aktivně zapojen do celé fáze vývoje. Tento přístup značně eliminuje rizika projektu, zvyšuje pravděpodobnost přijetí řešení a umožňuje pozitivně snížit náklady na vývoj.

 • Programování

Jedná se o část vývoje aplikace v back-office. Ve zvoleném programovém prostředí s využitím profesionálních nástrojů, vlastního know-how společnosti dochází k vývoji aplikace. Dochází k postupnému systematickému testování systému, při kterém jsou odstraňovány chyby plynoucí z vývoje.

 • Uživatelské testování – Akceptační testy

Před zahájením této fáze dodavatel předává k odsouhlasení akceptační testy. Tyto testy obsahují postupy ověření požadované funkcionality, interface a integrační vazby. Aplikace je předána k testování uživateli. V součinnosti dodavatele jsou klíčovými uživateli ověřeny všechny požadované vlastnosti systému a současným posouzením ergonomie, což ve své podstatě znamená kontrolu uživatelské přívětivost dodávaného řešení.

 • Instalace produkčního prostředí

Softwarová aplikace je přenesena, tedy instalována z vývojového prostředí dodavatele do reálného provozního IT prostředí zákazníka.

 • Migrace dat

Mnohdy před přistoupením k vývoji plně podporujícího řešení, které je jakoukoli integrální součástí provozního informačního systémů vedou uživatele tyto data v podpůrných kancelářských aplikacích. Dodavatel je schopen buď migrovat – přenést data do dodávaného řešení ze stávajících systémů, nebo přenést data vedená ve zmíněných kancelářských aplikacích.  

 • Integrace se stávajícími systémy

Pokud je součástí projektu integrace dodávaného řešení se stávajícími systémy, je v této etapě řešena komunikace mezi těmito rozdílnými informačními systémy. Z pohledu projektového přístupu k vývoji aplikačního software, však ve většině případů probíhají tyto činnosti paralelně s ostatními vývojovými fázemi. Smyslem těchto integračních vazeb je přenos vstupních dat z jiných systému, nebo přenos výsledných informací, které jsou použitelné pro další zpracování v jiných informačních systémech. Nutnou podmínkou zajištění těchto činností je součinnost dodavatele informačního systému, který má být integrován.

 • Školení

Nedílnou součástí každého projektu je školení uživatelů. V této fázi jsou dodavatelem vyhotoveny uživatelské příručky. ICT Brains tuto etapu nepodceňuje, jelikož si je společnost vědoma, že pouze kvalifikovaný uživatel dokáže využít všech vlastností dodávaného řešení.

 • HelpDesk

Toto prostředí je provozováno dodavatelem a slouží pro správu požadavků na aplikační a systémovou podporu ze strany uživatelů, Jedná se tedy o garantovanou odbornou pomoc uživatelům informačních systémů. Pomocí této služby mají rovněž uživatelé možnost neustále vznášet podněty a požadavky, čímž společnost je schopna neustále přizpůsobovat svá řešení požadavkům uživatelského prostředí.

 • Vývojové upgrade

Vývojové upgrade obsahují vylepšení, přizpůsobení softwarového řešení legislativnímu prostředí a rovněž zapracovávají vznášené požadavky ze strany zákazníků. Tyto vývojové upgrade jsou obvykle plánovány v delších časových horizontech. Pokud se jedná o speciální systém pro jednoho zákazníka, obvykle bývá postupováno dle zde uvedených projektových pravidel.

O nás

ICT Brains s.r.o. zapsaná od 28.2.2011 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spisová značka C 36921 se sídlem Fryčovice č.p. 105, 73945

IČ: 28650891
DIČ: CZ28650891
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 241827260/0300